Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (02.01.2013) - eltrak