Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (02.02.2010) - eltrak