Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (02.03.2010) - eltrak