Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (02.03.2012) - eltrak