Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (02.08.2010) - eltrak