Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (02.09.2009) - eltrak