Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (02.10.2009) - eltrak