Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (08.05.2012) - eltrak