Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (19.11.2010) - eltrak