Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (09.05.2012) - eltrak