Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (10.05.2012) - eltrak