Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (09.07.2012) - eltrak