Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (10.07.2012) - eltrak