Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (09.09.2010) - eltrak