Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (09.10.2013) - eltrak