Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (10.01.2011) - eltrak