Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (10.05.2010) - eltrak