Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (10.06.2009) - eltrak