Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (10.08.2010) - eltrak