Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (09.08.2010) - eltrak