Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (10.08.2012) - eltrak