Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (09.08.2012) - eltrak