Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (10.11.2010) - eltrak