Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (09.11.2010) - eltrak