Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (10.12.2013) - eltrak