Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (11.11.2010) - eltrak