Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (12.11.2010) - eltrak