Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (12.04.2012) - eltrak