Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (17.04.2012) - eltrak