Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (12.11.2009) - eltrak