Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (14.05.2012) - eltrak