Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (15.05.2012) - eltrak