Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (14.08.2012) - eltrak