Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (20.08.2012) - eltrak