Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (15.03.2012) - eltrak