Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (16.03.2012) - eltrak