Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (15.04.2010) - eltrak