Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (16.04.2010) - eltrak