Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (15.05.2009) - eltrak