Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (18.05.2009) - eltrak