Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (15.06.2012) - eltrak