Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (14.06.2012) - eltrak