Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (15.09.2010) - eltrak