Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (16.09.2010) - eltrak