Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (15.12.2010) - eltrak