Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (16.12.2010) - eltrak