Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (16.01.2012) - eltrak