Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών(17.01.2012) - eltrak