Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (16.11.2009) - eltrak