Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (17.11.2009) - eltrak